Strategija za mlade


Mestna občina Nova Gorica se je v letu 2016 zavzela oblikovati in sprejeti program razvoja na področjih, ki se tičejo življenja mladih. Za oblikovanje in koordinacijo projekta je zadolžila Mladinski center Nova Gorica, ki si je prizadeval, da mladim ponudi možnost, prostor in podporo, da po sistemu od spodaj navzgor in na temelju pristopov neformalnega učenja sooblikujejo takšno strategijo za mlade, ki je odraz dejanskih želja, potreb in vizij mladih v naši skupnosti.

Skupina mladih zaradi svojih specifičnih lastnosti ter pomena in okoliščin obdobja mladosti zahteva posebno obravnavo tako na področju mladinskih politik kot na vseh ostalih področjih, ki se tičejo njihovega življenja.

Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica je pripravljena kot samostojna strategija, ki upošteva vse aspekte mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni. Prav zato govorimo o celoviti, razvojno naravnani strategiji, oblikovanje katere je Mestna občina Nova Gorica zaupala javnemu zavodu Mladinski center Nova Gorica. Sprejemanje in usklajevanje strategije pa ostajata domena občine oziroma mestnega sveta.

Strategija bo prispevala k celoviti ureditvi položaja mladih v občini, nadgradnji podpornega okolja mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini, zagotavljanju pogojev za kontinuirano sodelovanje mladih pri odločanju o pomembnih stvareh zanje v lokalni skupnosti ter razvoju lokalne mladinske politike za zagotavljanje pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v lokalni skupnosti.

Takšen dokument pa ne more in ne sme ostati tog in omejen, pač pa mora ostati živ, torej kot nekakšno »orodje za nadgradnjo«, ki se mora dopolnjevati oz. usklajevati vsaki dve leti.

Mladinski center Nova Gorica si prizadeva k oblikovanju, izvedbi in implementaciji takšnih ukrepov, ki lokalno skupnost spodbujajo k ustvarjanju mladim še bolj prijaznega okolja oz. mladim še prijaznejše občine.

Mladinski center Nova Gorica si je v vseh fazah oblikovanja prizadeval delovati po načelih demokratičnosti, enakopravnosti, nediskriminacije in pravičnosti, pluralnosti, integralnosti, večkulturnosti, medkulturnega dialoga, prostovoljstva, medgeneracijske solidarnosti, spodbujanja zdravega življenjskega sloga, spoštovanja življenja in okolja ter sodelovanja nevladnih organizacij pri upravljanju z javnimi zadevami.

Z vidika spodbujanja strukturiranega dialoga med mladimi in odločevalci z namenom oblikovanja strategije za mlade po sistemu »od spodaj navzgor« je Mladinski center Nova Gorica prevzel vlogo akterja, ki mladim omogoča predvsem prostor, možnost in podporo za sooblikovanje mladinskih politik skupaj z odločevalci. Z mladimi, ki so v kakršnikoli obliki aktivno participirali v aktivnostih priprave strategije, je Mladinski center Nova Gorica sklenil zavezo, da bodo odločevalcem v obliki predlogov ukrepov posredovani njihovi interesi, torej menja, predlogi, pobude, želje, skratka, da bo njihov glas slišan in upoštevan.

S ciljem oblikovati strategijo po principu »od spodaj navzgor« je Mladinski center Nova Gorica načrtoval številne aktivnosti, s katerimi se v oblikovanje aktivno vključujejo neformalne in formalne skupine mladih in mladi posamezniki, mladinske organizacije, organizacije za mlade ter druge institucije, zavodi, akterji in odločevalci na področju mladine. Osnutek dokumenta Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018−2023, ki postavlja ključne smernice delovanja na področju mladine na lokalni ravni za obdobje prihodnjih šest let, je oblikovan na podlagi:

  • analize obstoječih ukrepov in aktivnosti Mestne občine Nova Gorica na področju mladine in mladinskih politik,
  • analize rezultatov ankete med mladimi o mladinskih dejavnostih in mladinski politiki v Mestni občini Nova Gorica,
    kataloga želja mladih v Mestni občini Nova Gorica,
  • 4-ih srečanj strukturiranega dialoga mladih v okviru projekta »Mladi za … Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018−2023«,
  • predlogov ukrepov mladih, nastalih v okviru projekta »Dialog mladih 2.0: Vključujemo«,
  • dialoga mladih: odprtega javnega srečanja mladih za dodatne popravke, dopolnitve in usklajevanja predlogov ukrepov, vključenih v osnutek dokumenta Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica,
  • dialoga mladih z izvajalci programov z mladimi in za mlade, usklajevanja osnutka dokumenta s predstavniki nevladnih in vladnih organizacij, ki delujejo na področju Mestne občine Nova Gorica,
  • dialoga z odločevalci na ravni občine (župan, direktorica občinske uprave, vodja oddelka za družbene dejavnosti in posamezni svetovalci z oddelkov, ki so neposredno ali posredno povezani s področjem).

Osnutek dokumenta Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018-2023 s pripadajočimi prilogami, ki ga bodo mestni svetniki MONG obravnavali v prihodnjih mesecih  si lahko ogledate spodaj.