O preventivnem programu


Mestna občina Nova Gorica si v okviru Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti že vrsto let prizadeva, da bi z razvejano preventivo oz. ponudbo programov s področja zasvojenosti čim več pripomogla k preprečevanju ter zmanjšanju škodljivih posledic uporabe dovoljenih in nedovoljenih drog oz. vseh oblik zasvojenosti in drugih tveganih vedenj v lokalnem okolju.

Mladinski center Nova Gorica, ki že vrsto let izvaja aktivnosti (delavnice, predavanja, strokovne posvete, raziskave…) s področja preventivne, je od leta 2014 v celoti prevzel izvajanje preventivnega programa v MONG ter koordinacijo Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica.

S svojim delovanjem osveščamo mlade, njihove starše, zaposlene v vzgojno-izobraževalnih institucijah ter lokalno in širšo javnost o tematikah zasvojenosti in krepimo zavest o pomenu izbire zdravega življenjskega sloga za posameznika ter vlogo podpornega okolja pri tem. Mladinski center Nova Gorica z LAS redno sodeluje na področju preventive od leta 2010. Sodelovanje smo pričeli z delavnico ”Odraščanje in mi” za učence 6. razredov osnovnih šol.

S svojimi aktivnostmi ponujamo krepitev posameznikov v (pred)šolskem in družinskem okolju, preventivo v skupnosti in širši družbi.
Preventiva v šolskem okolju – preventivne delavnice za otroke in mladostnike

V šolskem letu 2023/2024 ponujamo širok izbor preventivnih delavnic za otroke in mladostnike. Za ponudbo aktivnosti in ostale informacije smo dosegljivi na:


Za informacije v zvezi s preventivnimi programi pišite na:
maja.birsa@mc-novagorica.si


05 333 40 20 ali 040 234 423
NABOR PREVENTIVNIH DELAVNIC MLADINSKEGA CENTRA NOVA GORICA


Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti (v nadaljnjem besedilu: LAS za preprečevanje zasvojenosti) je bila ustanovljena s sklepom župana dne 9. 10. 2003 z namenom usmerjanja in usklajevanja aktivnosti vezanih na problematiko drog na območju Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju MONG).

LAS je strokovno in posvetovalno telo za župana, ki povezuje in usklajuje delo in aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo s področjem zasvojenosti na območju MONG. S svojim delom zagotavlja celovit pristop obravnavanja in urejanja problematike preprečevanja zasvojenosti v občini.

Koordinacijo LAS je od leta v 2014 v celoti prevzel Mladinski center Nova Gorica, ki je obenem tudi izvajalec preventivnega programa v MONG, ki ga potrjuje LAS.

Naloge LAS za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica so:

skrbi, da je področje preprečevanja zasvojenosti ustrezno obravnavano v občinskih programskih dokumentih,
spremlja, ugotavlja in ocenjuje stanje na področju preprečevanja zasvojenosti v občini in uresničevanje občinskega programa na področju preprečevanja zasvojenosti,
usklajuje in povezuje nastajanje in izvajanje programov v občini, s katerimi se ureja področje preprečevanja zasvojenosti,
daje pobude, predloge in priporočila za hitrejše uresničevanje programov in sprejetih usmeritev na področju preprečevanja zasvojenosti,
spodbuja, povezuje in usklajuje delovanje organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja zasvojenosti,
spremlja terensko delo na področju zasvojenosti,
obravnava druga vprašanja, pomembna za področje preprečevanja zasvojenosti.

Kontakt:

mladinskicenter@mc-novagorica.si

05 333 40 20

040 234 423