Poletni tabor MC za mlade


Ime operacije: POLETNI TABOR MC ZA MLADE

Vodilni partner in prijavitelj: Mladinski Center Nova Gorica
Partner 1: Tomaž Šavle – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Partner 2: Špela Šinkovec – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Partner 3: Društvo rod soških mejašev

Datum začetka: 01.01.2021
Datum konca: 31.01.2023

Sredstva EKSRP: 34.537,52 EUR
Lastna sredstva: 12.660,88 EUR
Celotna sredstva: 47.198,40 EUR

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-59/2020/10 dne 07.12.2020

Povzetek
Mladinski center Nova Gorica bo v okviru projekta z delovnim nazivom »Poletni tabor MC za mlade« zagotovil inovativno priložnost za kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa ranljive skupine mladih iz področja LAS, katerih se že kažejo težave s povezovanjem z drugimi oz. izražanjem čustev. Z izvedbo 7 dnevnega preventivnega poletnega tabora v počitniški hiši Čepovanka, ki jo upravlja center, bomo vključili do 25 mladih udeležencev iz območja LAS na leto.
Operacija zajema pripravo, izvedbo in evalvacijo projekta preventivnega tabora za mlade ter razširjanje rezultatov na vse občine na območju LAS z namenom omogočanja trajnosti operacije tudi po zaključku financiranja. V trajanju projekta bo vključenih skupaj do 50 mladih, ki obiskujejo zaključne razrede OŠ in prva dva letnika SŠ. Oblikovanje strokovnega program bo potekalo po mentorstvom Študijsko-raziskovalnega centra za mlade z namenom oblikovanja programa, ki krepi znanje, veščine in kompetence mladih pri katerih se že kažejo določene stiske. Izvajalci aktivnosti bodo vodilni partner in partnerji operacije v skladu z dejavnostmi, ki jih opravljajo v osnovi ter zunanji strokovni sodelavci Študijsko-raziskovalnega centra.

Cilj
Glavni cilj operacije je spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje na ravni zagotavljanja kakovostnega preživljanja prostega časa ranljive skupine do 50 mladih na območju LAS s pripravo, izvedbo in evalvacijo preventivnega Poletnega tabora MC za mlade, ter preko inovativnega povezovanja dvigniti kvaliteto življenja prebivalcev in zagotoviti pogoje za razvoj nove poslovne priložnosti zelenega, kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov.
Z operacijo spodbujamo trajnostno upravljanje z okoljem in izkoriščanje razvojno-turističnih potencialov LAS ob upoštevanju ohranjanja kulturne dediščine, narave in njenih danosti, saj z aktivnostmi programa spodbujamo ohranjanje naravne danosti, vrednot ter trajnostno naravnan razvoj območja, ob čemer obenem posebno pozornost posvečamo pomenu povezave človeka in narave ter posledično varstva okolja in trajnostno rabo naravnih virov.

Glavne aktivnosti operacije:

  • Mladinski center Nova Gorica: priprava, izvedba in evalviranje pilotnega preventivnega tabora 2021, prilagoditev v skladu z rezultati in evalvacijo 2021 ter priprava, izvedba in evalviranje  preventivnega tabora 2022, razširjanje rezultatov za vse občine v okviru LAS in zagotavljanje trajnosti operacije
  • ŠRCM: strokovno sooblikovanje programa aktivnosti pilotnega preventivnega tabora 2021, sodelovanje pri izvedbi in evalviranje programa, priprava raziskave oz. evalvacije končnih rezultatov preventivnega tabora 2021 ter potrebnih prilagoditev, prilagoditev v skladu z rezultati in evalvacijo 2021 ter priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj preventivnega tabora 2022, priprava končne raziskave oz. evalvacije rezultatov in učinka preventivnega tabora 2021-2022,
  • Tomaž Šavle: priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj programa pilotnega preventivnega tabora 2021, prilagoditev v skladu z rezultati in evalvacijo 2021 ter priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj preventivnega tabora 2022,
  • Špela Šinkovec: priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj programa pilotnega preventivnega tabora 2021, prilagoditev v skladu z rezultati in evalvacijo 2021 ter priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj preventivnega tabora 2022,
  • Društvo rod soških mejašev: priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj programa pilotnega preventivnega tabora 2021, prilagoditev v skladu z rezultati in evalvacijo 2021 ter priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj preventivnega tabora 2022

Pričakovani rezultati operacije
Z operacijo bo nastal nov produkt – poletni tabor MC za mlade, s katerim omogočamo sodelovanje vodilnega partnerja s tremi partnerji z dejavnostjo na podeželju, kjer se javni, zasebni in ekonomski sektor povezuje v novo medsektorsko, na našem področju predvsem inovativno obliko storitve na področju zagotavljanja kakovostnega preživljanja prostega časa mladih ter lokalnega razvoja na območju LAS.

Več informacij na:
Spletna stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014-2020 : https://www.program-podezelja.si
Spletna stran LAS v objemu sonca: http://www.las-vobjemusonca.si

ZAKLJUČENI PROJEKTI

|

MLADINSKI CENTER ŠTALONI NA DOBROVEM

Ime operacije: MLADINSKI CENTER ŠTALONI NA DOBROVEM
Akronim: MC DOBROVO
Prijavitelj: Občina Brda
Projektni partnerji: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Mladinski center Nova Gorica in Šolski center Nova Gorica
Vrednost operacije: 187.500,88 EUR
Upravičeni stroški operacije: 155.456,46 EUR
Odobrena vrednost sredstev: 80.060,08 EUR
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-195/2017/11 dne 29.03.2018

Vsebina operacije:
Operacija zajema vzpostavitev novega mladinskega centra v Brdih, ki ga regija potrebuje. Z operacijo prispevamo k reševanju izziva pomanjkanja razvoja osnovnih storitev, zaradi česar prihaja do pomanjkanja razvoja dopolnilnih in inovativnih storitev. Pomagali bomo spodbuditi potenciale za razvoj novih storitev in dvig kvalitete življenja prebivalcev. Z mladinskim centrom bomo tako, med drugim, pripomogli tudi k razvoju ponudbe raznolikih izobraževalnih, kulturnih in prostočasnih dejavnosti ter k dopolnitvi športnih in rekreacijskih dejavnosti. Ciljne skupine, ki bodo deležne koristi operacije so predvsem mladi, otroci, starejši od 60 let, ženske, brezposelni in odrasli od 25 do 60 let iz obravnavanega območja. Inovativnost projekta je predvsem poudarek na izobraževanju s področja trajnostnega kmetijstva in turizma, pri čemer bo imela pomembno vlogo tudi Biotehniška šola (Šolski center Nova Gorica), s čimer bomo hkrati vplivali tudi na izboljšanje stanja v okolju.

Cilj:
Glavni cilj operacije je izboljšati pogoje v podporo razvoju novih storitev in produktov ter dvig
kvalitete življenja prebivalcev.

Aktivnosti operacije:

Programske aktivnosti lahko grobo razdelimo v naslednje kategorije:

  • Neformalno izobraževanje (eno glavnih in najbolj inovativnih področij delovanja: v tem sklopu bodo potekale delavnice, predavanja, izobraževanja in ostale aktivnosti iz različnih področij, od trajnostnega vinogradništva, kmetijstva, turizma in gostinstva pa do ekologije, varovanja narave, podjetništva, inovativnosti, ekonomije ter različna tematska izobraževanja, za katera bo izkazan interes uporabnikov centra);
  • Počitniško varstvo otrok (organizirano bo počitniško varstvo otrok z animacijo in različnimi prostočasnimi dejavnostmi, ki ga v občini trenutno primanjkuje. Varstvo bo organizirano med vsakimi šolskimi počitnicami);
  • Šport in prosti čas (v tem sklopu bodo organizirane različne prostočasne dejavnosti, tako športne kot druge ustvarjalne dejavnosti, s poudarkom na medgeneracijskim sodelovanjem in aktivnim preživljanjem prostega časa);
  • Kultura in umetnost (raznovrstne kulturne in umetniške aktivnosti, delavnice, tečaji, predavanja in ostale dejavnosti, za katere bo izkazan interes – tudi v tem sklopu bo poudarjena medgeneracijska komponenta, prenos znanja ipd).

Pričakovani rezultati operacije

Z operacijo bo nastal nov produkt – mladinski center, ki bo nudil nove storitve, nove programe in novo ponudbo aktivnosti, delavnic, izobraževanj, predavanj ter ostalih dejavnosti z različnih
tematskih področij. S temi dejavnostmi se bo opolnomočilo mlade in ostale prebivalce območja, izboljšalo njihovo motiviranost, podjetništvo in dvignilo nivo znanja, zaradi česar se bo posledično
povečala konkurenčnost in privlačnost območja. Konkreten rezultat projekta je tako nov delujoč mladinski center, ki bo izvajal vse opisane dejavnosti za mlade in ostale starostne skupine. Z izvajanjem predvidenega programa se bo doseglo zastavljene cilje.

Več informacij na:

Spletna stran Evropske komisije: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Programa razvoja podeželja : https://www.program-podezelja.si.

Spletna stran LAS v objemu sonca: http://www.las-vobjemusonca.si/.