MLADINSKI CENTER ŠTALONI NA DOBROVEM


Ime operacije: MLADINSKI CENTER ŠTALONI NA DOBROVEM
Akronim: MC DOBROVO
Prijavitelj: Občina Brda
Projektni partnerji: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Mladinski center Nova Gorica in Šolski center Nova Gorica
Vrednost operacije: 187.500,88 EUR
Upravičeni stroški operacije: 155.456,46 EUR
Odobrena vrednost sredstev: 80.060,08 EUR
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-195/2017/11 dne 29.03.2018

Vsebina operacije:
Operacija zajema vzpostavitev novega mladinskega centra v Brdih, ki ga regija potrebuje. Z operacijo prispevamo k reševanju izziva pomanjkanja razvoja osnovnih storitev, zaradi česar prihaja do pomanjkanja razvoja dopolnilnih in inovativnih storitev. Pomagali bomo spodbuditi potenciale za razvoj novih storitev in dvig kvalitete življenja prebivalcev. Z mladinskim centrom bomo tako, med drugim, pripomogli tudi k razvoju ponudbe raznolikih izobraževalnih, kulturnih in prostočasnih dejavnosti ter k dopolnitvi športnih in rekreacijskih dejavnosti. Ciljne skupine, ki bodo deležne koristi operacije so predvsem mladi, otroci, starejši od 60 let, ženske, brezposelni in odrasli od 25 do 60 let iz obravnavanega območja. Inovativnost projekta je predvsem poudarek na izobraževanju s področja trajnostnega kmetijstva in turizma, pri čemer bo imela pomembno vlogo tudi Biotehniška šola (Šolski center Nova Gorica), s čimer bomo hkrati vplivali tudi na izboljšanje stanja v okolju.

Cilj:
Glavni cilj operacije je izboljšati pogoje v podporo razvoju novih storitev in produktov ter dvig
kvalitete življenja prebivalcev.

Aktivnosti operacije:

Programske aktivnosti lahko grobo razdelimo v naslednje kategorije:

  • Neformalno izobraževanje (eno glavnih in najbolj inovativnih področij delovanja: v tem sklopu bodo potekale delavnice, predavanja, izobraževanja in ostale aktivnosti iz različnih področij, od trajnostnega vinogradništva, kmetijstva, turizma in gostinstva pa do ekologije, varovanja narave, podjetništva, inovativnosti, ekonomije ter različna tematska izobraževanja, za katera bo izkazan interes uporabnikov centra);
  • Počitniško varstvo otrok (organizirano bo počitniško varstvo otrok z animacijo in različnimi prostočasnimi dejavnostmi, ki ga v občini trenutno primanjkuje. Varstvo bo organizirano med vsakimi šolskimi počitnicami);
  • Šport in prosti čas (v tem sklopu bodo organizirane različne prostočasne dejavnosti, tako športne kot druge ustvarjalne dejavnosti, s poudarkom na medgeneracijskim sodelovanjem in aktivnim preživljanjem prostega časa);
  • Kultura in umetnost (raznovrstne kulturne in umetniške aktivnosti, delavnice, tečaji, predavanja in ostale dejavnosti, za katere bo izkazan interes – tudi v tem sklopu bo poudarjena medgeneracijska komponenta, prenos znanja ipd).

Pričakovani rezultati operacije

Z operacijo bo nastal nov produkt – mladinski center, ki bo nudil nove storitve, nove programe in novo ponudbo aktivnosti, delavnic, izobraževanj, predavanj ter ostalih dejavnosti z različnih
tematskih področij. S temi dejavnostmi se bo opolnomočilo mlade in ostale prebivalce območja, izboljšalo njihovo motiviranost, podjetništvo in dvignilo nivo znanja, zaradi česar se bo posledično
povečala konkurenčnost in privlačnost območja. Konkreten rezultat projekta je tako nov delujoč mladinski center, ki bo izvajal vse opisane dejavnosti za mlade in ostale starostne skupine. Z izvajanjem predvidenega programa se bo doseglo zastavljene cilje.

Več informacij na:

Spletna stran Evropske komisije: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Programa razvoja podeželja : https://www.program-podezelja.si.

Spletna stran LAS v objemu sonca: http://www.las-vobjemusonca.si/.